(ร่าง)แนวทางการจัดกิจกรรม

ขณะนี้เจ้าหน้าที่ศูนย์อาเซียน ทั้งที่เป็นSister Schoolและ Buffer School ได้มารวมตัวกันที่ โรงแรม ยูเรเซีย ชะอำ ลากูน เพื่อประชุมเชิงปฏิบัตการ ร่วมกันจัดทำแนวทางการจััดกิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน  พวกเราต้องร่วมกันระดมสมอง ประชุม และทำงานกลุ่ม เพื่อหาแนวทางการจัดกิจกรรม สำหรับโรงเรื่องอื่นๆอีกกว่า 30,000โรงเรียนที่ไม่มีศูนย์อาเซียนศึกษา  ซึ่งพวกเราจะประชุมร่วมกันเป็นเวลา 5วัน และวันนี้ก็เป็นวันที่ 3แล้ว งานก็คืบหน้าไปมากแล้ว

ส่วนกลุ่มของผู้เขียน ได้รับหัวข้อ แหล่งการเรียนรู้  ซึ่งพวกเราจะต้องหาแหล่งข้อมูลที่เจ้าหน้าที่ศูนย์และนักเรียนสามารถ เข้าไปค้นคว้าหาข้อมูลได้

ทั้งนี้เราต้องแบ่งแหล่งเรียนรู้ออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆ คือ แหล่งเรียนรู้ภายใน และแหล่งเรียนรู้ภายนอก ซึ่งฟังดูเหมือนง่าย แต่ พูดเขียนขอบอกว่า เหมือนสั่งพวกเราลงทะเลแล้วไปหาปลาทะเลแต่ละชนิดมาให้ได้มากที่สุด แล้วเอามารวมอยู่ในกระชังเดียวกันมากกว่า (ยากนะเนี้ย แต่ท้าทาย)

เมื่อแนวทางฯนี้เสร็จเรียบร้อยดี เราก็จะได้มีแนวทางการจัดกิจกรรมที่ไปในแนวเดียวกัน และ เข้าใจมากขึ้นคะ

Advertisements